Job type: Full-time

Loading ...

Job content

Treballador/a socialPer a dos serveis residencials de persones amb DID, de Fundació Astres, ubicats a Llorà i Santa Coloma de FarnersFuncions a desenvolupar:En relació a l’equip:
 • Ser un dels referents del pla sociofamiliar davant l’equip interdisciplinari.
 • Participar en les reunions interdisciplinàries aportant-hi les dades bàsiques d’història i de diagnòstic social, per tal de dissenyar conjuntament un Pla d’atenció individual tot respectant-ne la confidencialitat.
 • Col
 • laborar en l’elaboració, l’execució i l’avaluació del Pla d’atenció individual de la persona amb discapacitat, la família o la persona referent.
 • Proporcionar a la resta de professionals informació sobre recursos i serveis, així com la seva disponibilitat.
 • Coordinar les intervencions i les actuacions amb la resta de l’equip.
 • Facilitar la relació i la comunicació entre la persona atesa, la família o la persona referent amb els professionals del servei.
 • Presentar i advocar, si escau, davant l’equip les sol
 • licituds d’accés al servei.
 • Participar en accions que garanteixin la continuïtat assistencial.
 • Sensibilitzar l’equip respecte a les implicacions familiars i socials que comporta la discapacitat.
 • Fer l’avaluació conjunta de la prestació del servei, de les eines, dels mètodes de treball i la documentació que utilitza l’equip en l’atenció assistencial.
 • Participar de manera activa en plans de millora del servei i en l’elaboració i la revisió de protocols assistencials. Participar en l’avaluació i la detecció de problemes en l’equip que puguin afectar l’atenció assistencial.
 • Col
 • laborar en els estudis per mesurar el grau de satisfacció de les persones ateses, els familiars o les persones referents.
 • Elaborar conjuntament la memòria anual d’activitats del servei, així com altres estudis i treballs, i facilitar les dades relatives a l’àmbit de la seva competència.
 • Participar en treballs dels comitès d’ètica
En relació amb l’entorn/persones ateses i/o famílies:
 • Establir el primer contacte amb la persona amb discapacitat, la família o la persona referent per identificar les necessitats i ajustar-les a la realitat del centre.
 • Fer l’estudi de la situació sociofamiliar, econòmica i de l’habitatge de la persona amb discapacitat i del seu entorn més pròxim.
 • Elaborar, tramitar i generar la documentació necessària tant en el procés d’ingrés i d’acollida de l’usuari com durant la resta de la seva estada en el centre.
 • Col
 • laborar en l’elaboració, l’execució i l’avaluació del programa d’acollida de la persona amb discapacitat i la seva família juntament amb l’equip interdisciplinari.
 • Elaborar i executar el pla sociofamiliar d’intervenció de la persona amb discapacitat, la família o la persona referent, tenint en compte la xarxa de serveis i recursos socials de la zona. Aquest pla sociofamiliar forma part del Pla d’atenció individual.
 • Informar i acordar el pla d’atenció individual amb la persona amb discapacitat, la família o la persona referent. Avaluar el pla sociofamiliar d’intervenció de forma continuada.
 • Donar suport a la persona amb discapacitat, la seva família o la persona referent en les diferents situacions o processos que passa la persona atesa al llarg de la seva estada en el centre, mitjançant:
  • L’assessorament, l’orientació i la informació sobre recursos socials, sanitaris, psicològics i jurídics.
  • La promoció d’espais grupals (d’autoajuda, socioeducatius i socioterapèutics) per tal de facilitar eines per al desenvolupament de les capacitats de la persona amb discapacitat, la família o la persona referent.
  • L’elaboració, la proposta i l’execució d’intervencions en situacions de crisi que poden perjudicar el procés d’atenció, com ara la dependència física, la pèrdua de capacitats i la mort.
  • La mediació en situacions de conflictes familiars produïts com a conseqüència de la malaltia o de situacions anteriors però que en aquest moment vulneren els drets de la persona amb discapacitat.
 • Acompanyar la persona en el procés de la mort en col
 • laboració amb la resta de l’equip.
 • Acompanyar en el procés de dol la persona amb discapacitat i la seva família.
 • Vetllar perquè el centre sigui flexible a l’hora de conjugar els aspectes normatius amb els costums i els trets culturals de les persones ateses i les seves famílies.
 • Promoure la participació en les activitats lúdiques, culturals i laborals coordinadament amb les entitats pertinents.
 • Coordinar els acompanyaments de la persona amb discapacitat als serveis i els recursos externs al centre i, si escau, realitzar-los.
 • Informar la persona amb discapacitat i la família sobre els processos legals de protecció (tuteles, curateles, etc.).
 • Instar i proposar la incapacitació legal i la determinació de tutors i fer els seguiment de les tuteles.
 • Fer els tràmits necessaris en cas de derivació: trasllat a una altra residència o al seu domicili. En el supòsit de defunció s’actuarà en cas que no hi hagi familiars
 • Promoure i coordinar grups de voluntaris
 • Promoure sessions sobre temes d’interès adreçats a familiars, persones referents i persones de la comunitat.
Perfil competencial:
 • Responsabilitat
 • Habilitats comunicatives
 • Empatia i assertivitat
 • Escolta activa
 • Sentit de l’humor
 • Compromís i flexibilitat
 • Regulació emocional
 • Treball en equip
 • Humilitat i cura
 • Treball sota pressió
 • Autonomia i iniciativa
Requisits:
 • Grau en treball social.
 • Es valorarà coneixements específics del sector social.
 • És imprescindible domini del català parlat i escrit, domini dels paquets informàtics estàndards.
 • Disposar de carnet de conduir i vehicle propi.
 • Domini del català tant parlat com escrit.
 • En compliment de l’article 13.5 de la Llei Orgànica 1/1996, de Protecció Jurídica del Menor, es requereix el Certificat d’Antecedents Penals per delictes de naturalesa sexual vigent, emès pel Registre Central, abans de la contractació.
S’ofereix:
 • 1 vacant al 50% de la jornada, 18 h/setmanals
Horari:
 • Flexible, principalment matins i una tarda
Incorporació: A partir del 3 d’octubre de 2022
Loading ...
Loading ...

Click to apply for free candidate

Apply

Loading ...
Loading ...

SIMILAR JOBS

Loading ...
Loading ...